ESOL GATE From A1 to C2 United Kingdom Programs A1-A2-B1-B2-C1-C2 Full Accredited ASIC UK - UKVI Programs

Tiếng Anh khung năng lực Châu Âu CEFR Vương Quốc Anh

Khác biệt

Chương trình Kiểm định và công nhận

100% chương trình được kiểm định và công nhận tại Quốc gia cấp bằng và trên thế giới giúp có thể giảng dạy tiếng Anh trong nước và nước ngoài.

read more
Tuân thủ tuyệt đối mục tiêu đào tạo

CEFR là khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu gồm 6 bậc được công nhận và áp dụng rộng rãi trong đó có Việt Nam.

read more
Ôn luyện hiệu quả thông qua các PPP

Chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên Việt Nam từ đại học đối tác kết hợp với chính sách cho vay học trả chậm 0% lãi suất giúp ai cũng có thể tham gia

read more

Các cấp độ của khung năng lực CEFR

A1 - A2

Basic User

B1 - B2

Independent User

C1 - C2

Proficient User

CEFR Language Cert UK

Language Cert ESOL CEFR A1

Chứng chỉ tiếng Anh Language Cert ESOL A1 có là chứng chỉ tiếng Anh cấp độ A1 theo khung năng lực CEFR, được kiểm định bởi chính phủ Anh Quốc Ofqual là chứng chỉ tiếng Anh cấp độ cơ bản nhất trong khung năng lực 6 bậc của Châu Âu CEFR.

Language Cert ESOL A1 đạt 2 mã kiểm định của UK.Gov Ofqual là Ofqual 603/1955/0 (CEFR A1 cho Nghe, Đọc, Viết) và Ofqual 603/1956/2 (CEFR A1 cho kỹ năng Nói) được công nhận tại Vương Quốc Anh, Châu Âu, công nhận tại hầu hết quốc gia và vùng lãnh theo áp dụng khung năng lực 6 bậc Châu Âu trong đó có Việt Nam.

Language Cert ESOL CEFR A2

Chứng chỉ tiếng Anh Language Cert ESOL CEFR A2 có là chứng chỉ tiếng Anh được kiểm định bởi chính phủ Anh Quốc Ofqual, là chứng chỉ tiếng Anh cấp độ 2 trong khung năng lực 6 bậc của Châu Âu CEFR.

Language Cert ESOL A2 đạt 2 mã kiểm định của UK.Gov Ofqual là Ofqual 603/1957/4 (CEFR A2 cho Nghe, Đọc, Viết) và Ofqual 603/1958/6 (CEFR A2 cho kỹ năng Nói) được công nhận tại Vương Quốc Anh, Châu Âu, công nhận tại hầu hết quốc gia và vùng lãnh theo áp dụng khung năng lực 6 bậc Châu Âu trong đó có Việt Nam.

Language Cert ESOL CEFR B1

Chứng chỉ tiếng Anh Language Cert CEFR B1 có là chứng chỉ được kiểm định bởi chính phủ Anh Quốc Ofqual, là chứng chỉ tiếng Anh cấp độ 3 trong khung năng lực 6 bậc của Châu Âu CEFR.

Language Cert ESOL B1 đạt 2 mã kiểm định của UK.Gov Ofqual là Ofqual 603/1959/8 (CEFR B1 cho Nghe, Đọc, Viết) và Ofqual 603/1960/4 (CEFR B1 cho kỹ năng Nói) được công nhận tại Vương Quốc Anh, Châu Âu, công nhận tại hầu hết quốc gia và vùng lãnh theo áp dụng khung năng lực 6 bậc Châu Âu trong đó có Việt Nam.

Language Cert ESOL CEFR B2

Chứng chỉ tiếng Anh Language Cert CEFR B2 có là chứng chỉ tiếng Anh được kiểm định bởi chính phủ Anh Quốc Ofqual, là chứng chỉ tiếng Anh cấp độ 4 trong khung năng lực 6 bậc của Châu Âu CEFR.

Language Cert ESOL B2 đạt 2 mã kiểm định của UK.Gov Ofqual là Ofqual 603/1961/6 (CEFR B2 cho Nghe, Đọc, Viết) và Ofqual 603/1962/8 (CEFR B2 cho kỹ năng Nói) được công nhận tại Vương Quốc Anh, Châu Âu, công nhận tại hầu hết quốc gia và vùng lãnh theo áp dụng khung năng lực 6 bậc Châu Âu trong đó có Việt Nam.

Language Cert ESOL CEFR C1

Chứng chỉ tiếng Anh LanguageCert CEFR C1 có là chứng chỉ tiếng Anh được kiểm định bởi chính phủ Anh Quốc Ofqual và là chứng chỉ tiếng Anh cấp độ 5 trong khung năng lực 6 bậc của Châu Âu CEFR.

Language Cert ESOL C1 đạt 2 mã kiểm định của UK.Gov Ofqual là Ofqual 603/1963/X (CEFR C1 cho Nghe, Đọc, Viết) và Ofqual 603/1964/1 (CEFR C1 cho kỹ năng Nói) được công nhận tại Vương Quốc Anh, Châu Âu, công nhận tại hầu hết quốc gia và vùng lãnh theo áp dụng khung năng lực 6 bậc Châu Âu trong đó có Việt Nam.

Language Cert ESOL CEFR C2

Chứng chỉ tiếng Anh Language Cert CEFR C2 có là chứng chỉ tiếng Anh được kiểm định bởi chính phủ Anh Quốc Ofqual và là chứng chỉ tiếng Anh cấp độ 6 trong khung năng lực 6 bậc của Châu Âu CEFR.

Language Cert ESOL C2 đạt 2 mã kiểm định của UK.Gov Ofqual là Ofqual 603/1965/3 (CEFR C2 cho Nghe, Đọc, Viết) và Ofqual 603/1966/5 (CEFR C2 cho kỹ năng Nói) được công nhận tại Vương Quốc Anh, Châu Âu, công nhận tại hầu hết quốc gia và vùng lãnh theo áp dụng khung năng lực 6 bậc Châu Âu trong đó có Việt Nam.

Hiệu quả, Kiểm định, Công nhận và Giá trị vĩnh viễn

Chương trình tiếng Anh khung năng lực Châu Âu CEFR của Language Cert được kiểm định và công nhận bởi Ofqual Vương Quốc Anh với:

  • CEFR A1: Ofqual 603/1955/0 (CEFR A1 cho Nghe, Đọc, Viết) và Ofqual 603/1956/2 (CEFR A1 cho kỹ năng Nói);
  • CEFR A2: Ofqual: 603/1957/4 (CEFR A2 cho Nghe, Đọc, Viết) và Ofqual 603/1958/6 (CEFR A2 cho kỹ năng Nói);
  • CEFR B1: Ofqual 603/1959/8 (CEFR B1 cho Nghe, Đọc, Viết) và Ofqual 603/1960/4 (CEFR B1 cho kỹ năng Nói);
  • CEFR B2: Ofqual 603/1961/6 (CEFR B2 cho Nghe, Đọc, Viết) và Ofqual 603/1962/8 (CEFR B2 cho kỹ năng Nói);
  • CEFR C1: Ofqual 603/1963/X (CEFR C1 cho Nghe, Đọc, Viết) và Ofqual 603/1964/1 (CEFR C1 cho kỹ năng Nói);
  • CEFR C2: Ofqual 603/1965/3 (CEFR C2 cho Nghe, Đọc, Viết) và Ofqual 603/1966/5 (CEFR C2 cho kỹ năng Nói).

Chứng chỉ Language Cert CEFR được công nhận toàn cầu và tại Việt Nam tương ứng theo hệ thống khung năng lực tiếng Anh 6 bậc Việt Nam. Chứng chỉ có giá trị vĩnh viễn.

Đối tác

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29